Algemene Voorwaarden bureau voor Ruimtelijk Recht, Heidestraat 30 Udenhout.

 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van bureau voor Ruimtelijk Recht  verstrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

 Opdrachten

 1. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer bureau voor Ruimtelijk Recht deze, schriftelijk danwel mondeling heeft aanvaard.
 2. De cliënt stemt ermee in dat bureau voor Ruimtelijk Recht in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
 3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 5. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart bureau voor Ruimtelijk Recht tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door bureau voor Ruimtelijk Recht ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 6. Bureau voor Ruimtelijk Recht zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen. Bureau voor Ruimtelijk Recht zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
 7. Bureau voor Ruimtelijk Recht zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 8. Bureau voor Ruimtelijk Recht zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen.

 Declaratie/honorarium en kosten

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan bureau voor Ruimtelijk Recht honorarium, vermeerderd met de BTW, verschuldigd.
 2. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan bureau voor Ruimtelijk Recht toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
 4. Bureau voor Ruimtelijk Recht is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 5. Ten aanzien van het honorarium is bureau voor Ruimtelijk Recht gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.
 6. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling

 1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
 3. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 4. Indien bureau voor Ruimtelijk Recht, zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
 5. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 20 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft bureau voor Ruimtelijk Recht naast de onder 20 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Bureau voor Ruimtelijk Recht is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een (korte) termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bureau voor Ruimtelijk Recht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

 Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever om welke reden ook niet of niet geheel tevreden is over de wijze waarop bureau voor Ruimtelijk Recht de opdracht uitvoert of heeft uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk te laten weten uiterlijk binnen een maand na de datum van verzending van de factuur die (mede) betrekking heeft op de werkzaamheden waarover de opdrachtgever niet of niet geheel tevreden is. 
 2. Bureau voor Ruimtelijk Recht zal zo spoedig mogelijk een gesprek beleggen met de opdrachtgever en hij verplicht zich om vervolgens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand schriftelijk zijn zienswijze te geven aan de opdrachtgever. 
 3. De aansprakelijkheid van bureau voor Ruimtelijk Recht en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door bureau voor Ruimtelijk Recht gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 4. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door bureau voor Ruimtelijk Recht in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.

Archivering

 1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door bureau voor Ruimtelijk Recht teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.

 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Bureau voor Ruimtelijk Recht en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Udenhout, 20 oktober 2013

Scroll to Top